دوره پیشرفته تکنسین داروخانه

دوره پیشرفته تکنسین داروخانه

 

عمده تکنسین داروخانه بصورت تجربي و برخي نیز با گذراندن دوره ھاي آموزشي در ١٣٠٠٠ داروخانه کشور مشغول بکار ھستند. يادگیري اصول كار در داروخانه بصورت تجربي ھر چند با سالھا تجربه ھمراه باشد ھرگز نخواھد توانست جاي آموزش آكادمیك و علمي را بگیرد. متاسفانه صحیح نبودن اطلاعات دارويي تكنسین ھاي تجربي گاھي منجر به بروز خطاي دارويي شده و سلامت بیمار را تحت الشعاع قرار مي دھد. ھر چند دوره مقدماتي تكنسین دارويي برآورده كننده نیاز عمده علاقمندان به کار در داروخانه می باشد. با اين حال گستردگي علوم دارويي و ورود داروھاي جديد به بازار و اھمیت اطلاع تكنسین ھا از مبحث غیردارويي ھمچون انبارداري، ثبت نسخه، نرم افزار داروخانه و … . بیانگر ضرورت وجود دوره ھاي تكمیلي و پیشرفته است. لذا دوره پیشرفته تكنسین داروخانه مي تواند در ارتقاي سطح سلامت جامعه و جلوگیري از وقوع خطاھاي دارويي بسیار موثر باشد.

 

تکنسین داروخانه

 

اھداف برگزاري دوره

ھدف اين دوره آماده سازي افراديست كه بتوانند به عنوان تكنسین دارويي ارشد و مدير داروخانه در داروخانه ھا مشغول به كارشوند. انتظار مي رود افراد با فراگیري مطالب دوره پیشرفته تكنسین دارويي با داروھاي تخصصي كه در دوره مقدماتي آموزش داده نمي شوند (ھمچون داروھاي شیمي درماني و سيستم ايمني)، نحوه ارائه صحیح و علمي داروھاي بدون نسخه، مقومي و ثبت نسخه و اصول علمي انبارداري، سفارش دھي و مديريت داروخانه آشنا شوند.

 

سر فصل های آموزشی دوره تکنسین داروخانه پیشرفته

  • آشنایی با داروھاي تخصصي
  • داروھاي تركیبي جالینوسی
  • داروھاي گیاھي و تجويز بدون نسخه
  • محصولات آرايشي بھداشتي داروخانه
  • اصول مقومي نسخه و پیشگیري از كسورات بیمه اي
  • اصول مديريت، سفارش دھي و انبارداري داروخانه
  • بازاريابي، فروش، مشتري محوري
  • آشنایی و کار با نرم افزار داروخانه پیشرفته
  • آشنايي با منابع و نحوه بروز رساني اطلاعات دارويي
  • كارورزي در داروخانه

 

پیش نیاز ثبت نام دوره پیشرفته

گدراندن دوره مقدماتی تکنسین داروخانه

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره

کپی صفحه اول شناسنامه

کپی مدرک تحصیلی (حداقل ديپلم)

مدرک تکنسین داروخانه مقدماتی

کپی کارت ملی

اصل فیش بانکی به شماره حساب: ١٩٤٠٧٧٨٠ بانک تجارت – بنام جھاددانشگاھی علوم پزشکی تھران

 

طول دوره تکنسین داروخانه

طول دوره تکنسین داروخانه ١٣٠ ساعت آموزشی می باشد (١٠٠ ساعت تئوری و ٣٠ ساعت عملی).

 

شهریه دوره

شهریه دوره مبلغ 17.000.000 تومان می باشد.

 

برای آشنایی بیشتر با شغل تکنسین داروخانه به ادامه مطلب توجه نمایید:

تکنسین داروخانه یا دستیار داروخانه در ایران به صورت عامیانه نسخه پیچ نیز نامیده می شود. شخصی است که جزو کارکنان داروخانه محسوب می شود و درکنار دکتر داروساز به تحویل دارو می پردازد.

دوره تکنسین داروخانه دوره ای است که در آن فراگیران به آموزش نسخه خوانی که در داروخانه امری مھم محسوب می شود، پرداخته و در این زمینه تبحر لازم را به دست می آوردند.

نیاز به آموزش ھای تخصصی قبل از اشتغال به عنوان تکنسین داروخانه برای این شغل که بسیار حساس است و اشتباه در آن غیر قابل جبران می باشد، احساس می شود. از این رو گذراندن دوره ھای تکنسین داروخانه برای افرادی که قصد ورود به این شغل را دارند احساس می شود.

 

مدرک تکنسین داروخانه جھاد دانشگاھی علوم پزشکی تھران

جھاد دانشگاھی علوم پزشکی تھران در راستای برنامه بلند مدت مھارت آموزی اقدام به برگزاری دوره ھای آموزشی تکنسین داروخانه کرده است. در این دوره ھا فراگیران آموزش لازم را در امر خواندن نسخه کامل که شامل نوع دارو ، شکل دارو، و تعداد دارو است را به دست می آورند.

فراگیران با دسته بندی داروھا و توانایی چیدن داروھا در قفسه ھا آشنا می شوند. علاوه بر آن به دلیل این که در داروخانه ھا علاوه بر داروھای شیمیایی داروھای گیاھی، فراورده ھای آرایشی و بھداشتی و تجھیزات پزشکی نیز عرضه می شود. با گذراندن دوره با این موارد نیز آشنایی لازمه را به دست می آورند.

بعد از گذراندن دوره به فراگیران، مدرک تکنسین داروخانه پیشرفته جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران اعطا می شود. با استناد به این مدرک، فراگیران می توانند در داروخانه ھای دولتی و خصوصی مشغول به کار شوند.

 

سوال بسیاری از فراگیران دوره تکنسین داروخانه این است که آیا مدرکی که بعد از آموزش دوره به دست می آوریم اعتبار کافی برای به دست آوردن شغل را دارد یا نه!

به صراحت میگوییم که نه تنھا در دوره ی تکنسین داروخانه، بلکه در بسیاری از دوره ھای آموزشی دیگر نیز تنھا داشتن مدرک برای به دست آوردن شغل کافی نیست. شاید مھمترین جنبه ی به دست آوردن شغل مھارت لازم ، تسلط بر امور و در کل توانایی مدیریت جایگاه مورد است. مدرک تکنسین داروخانه نشان دھنده این است فراگیران ساعت مشخصی را برای آموزش گذرانده اند و آن دانش عمومی که برای به دست آوردن شغل تکنسین داروخانه نیاز است را گذرانده اند.

حقوق یک تکنسین داروخانه چقدر است؟

حقوق  با توجه به قانون کار است اما با صلاح دید مسئول فنی داروخانه یا ھمان داروساز نیز تعیین میشود. یعنی حداقل حقوق دریافتی کمتر از حقوق مقرری قانون کار نمی باشد اما حداکثر حقوق با توجه به میزانی است که مسئول فنی داروخانه تعیین می کند که ممکن است با توجه به سابقه شخص، میزان شیفت ھا و توانایی ھا متغیر باشد.

 

ثبت نام آنلاین

آدرس محل ثبت نام 

مرکز شماره دو : تھران – میدان انقلاب – خیابان فخر رازی – خیابان ژاندارمری غربی پلاک ٧٥

تلفن: ٦٦٤٧٩٥٢٠ 

 

صفحه اصلی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

برای دیدن دوره های بیشتر اینجا کلیک کنید